Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : sắt thép

Download : bcnganhthepjune2019_VDHO.pdf

Ngành thép là ngành xương sống của công nghiệp trong nước, tiêu thụ trên đầu người tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực.
Nhu cầu trong nước duy trì tăng trưởng, tuy nhiên có dấu hiệu chậm lại.
Các rủi ro: (1) Các doanh nghiệp trong ngành đồng thời tăng công suất, dẫn đến cạnh tranh tang; (2) rủi ro từ chu kỳ của ngành bất động sản và xây dựng; (3) sức ép nợ vay và lãi suất đối với các doanh nghiệp sử dụng nợ vay để đầu tư mở rộng.