Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Dược phẩm

Download : baocaocapnhatdhg_KUMP.pdf

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2019 của CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) ở mức 3.814 tỷ đồng (giảm 1,8% so với năm trước), trong đó chúng tôi kỳ vọng công ty có thể nỗ lực thúc đẩy doanh thu hoạt động tự sản xuất trong các quý còn lại để ghi nhận mức tăng trưởng 8% cho cả năm (bao gồm giả định 1% tăng giá bán).

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế được dự phóng ở 742 tỷ đồng và 657 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,4% và 0,9% so với năm ngoái.

Kết hợp phương pháp định giá DCF và P/E, giá mục tiêu của chúng tôi cho cổ phiếu là 95.751 đồng/cổ phiếu, đồng thời khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DHG.