Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatvpd_CVVJ.pdf

Các nhà máy của CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (mã VPD) đều đã đi vào hoạt động ổn định và công ty chưa có dự án đầu tư mới dẫn dắt tăng trưởng trong các năm tới. 

Lợi nhuận hiện tại sẽ phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện thời tiết (tác động tới sản lượng thủy điện hàng năm) và lãi vay giảm dần hàng năm theo tiến độ trả nợ.

Chúng tôi ước tính chi phí lãi vay của VPD sẽ giảm khoảng 8 – 10 tỷ đồng/năm (đã tính phần chi phí lãi vay tăng lên sau khi phát hành trái phiếu) trong các năm tới, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế 2018, đảm bảo cho VPD tăng trưởng khoảng 5%/năm nếu sản lượng điện duy trì được như 2018. Điểm sáng duy nhất là tỷ lệ cổ tức tốt (11% năm 2018 và 12% năm 2019).

Chúng tôi cho rằng VPD có áp lực phải trả cổ tức cao từ phía Genco1 (năm 2019 mặc dù dòng tiền thiếu hụt, VPD vẫn phải duy trì tỷ lệ cổ tức 11%) do đó khả năng tỷ lệ cổ tức cao sẽ vẫn được duy trì trong các năm tới.

Tính trên mức thị giá hiện nay (16.650 VNĐ/cổ phần), tỷ lệ dividend yeild của VPD ở mức 6,7%. Tuy nhiên, với tiềm năng tăng trưởng hạn chế, chúng tôi không đánh giá cao cơ hội đầu tư vào VPD với mức giá hiện nay.