PNJ: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2016 đến ngày 30/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc;
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
+ Chương trình công tác năm 2016;
+ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%