VNX: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad (VNX - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Điện lực - 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị  và Ban Kiểm soát năm 2015, đề xuất chi trả thù  lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

VNIndex

919.29

0.21 (0.02%)

 
VNIndex 919.29 0.21 0.02%
HNX 134.99 0.62 0.46%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%