VIP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

VIP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO 

Mã chứng khoán: VIP 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 07h30, Thứ năm, ngày 16/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội:             

+ Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban quản lý điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%