VAV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

CTCP VIWACO (VAV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 200 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là 200/1*1 = 200 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 200 cổ phần.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Viwaco vào các ngày làm việc trong tuần, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến làm việc.

VNIndex

1,490.09

4.9 (0.33%)

 
VNIndex 1,490.09 4.9 0.33%
HNX 458.64 2.83 0.62%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%