Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS) phải trích lập dự phòng bổ sung báo cáo kiểm toán 2019

Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, mã VPS, sàn HoSE) vừa phải thực hiện điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS) phải trích lập dự phòng bổ sung báo cáo kiểm toán 2019

Vipesco cho biết, sau khi công bố báo cáo tài chính, Công ty đã nhận được tài liệu làm việc với các bên liện quan về việc đôn đốc thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng là Công ty TNHH Thương mại Nông phát.

Theo đó, Vipesco và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AASC nhận thấy các sự kiện phát sinh này ảnh hưởng trọng yếu đến các ước tính kế toán về dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ của Công ty Nông phát có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 15,9 tỷ đồng.

Công ty đã đánh giá khả năng thu hồi khoản công nợ đối với Nông Phát và trích lập dự phòng phải thu khó đòi bổ sung.

Việc trích lập bổ sung này làm cho lợi nhuận trước thuế của Công ty bị giảm số tiền 15,9 tỷ đồng, thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm giảm tương ứng gần 3,2 tỷ đồng.

Do các thay đổi trên, Vipesco đã thực hiện điều chỉnh lại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã công bố, trên cơ sở đó phát hành báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau điều chỉnh. Báo cáo tài chính đã điều chỉnh cũng đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán.

Sau khi điều chỉnh các số liệu trích lập, ngoài việc lợi nhuận và số thuế phải nộp bị biến động như trên, nhiều chỉ số tài chính khác cũng bị thay đổi.

Cụ thể, tổng tài sản và tổng nguồn vốn bị giảm 2,34%; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 58,3%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,9%; lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm 94,7%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông