SCL: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

(ĐTCK)

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ, số 119 đường Nguyễn Trãi I, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

- Nội dung lấy ý kiến:   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016; Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ sung thành viên để thay thế thành viên xin từ chức, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2016.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021