SB1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

- Mã chứng khoán: SB1

- Mã ISIN: VN000000SB19

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Hạn chót nhận ý kiến phiếu lấy ý kiến từ cổ đông là ngày 15/11/2021

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

VNIndex

1,435.14

21.56 (1.5%)

 
VNIndex 1,435.14 21.56 1.5%
HNX 441.42 5.57 1.26%
UPCOM 109.19 -2.92 -2.67%
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021