Sáng mãi tinh thần Điện Biên

Sáng mãi tinh thần Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ 60 năm về trước không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mà còn đang hun đúc quyết tâm thắng đói nghèo, vượt tụt hậu, đưa đất nước bước vào vận hội mới, với sức bật ngày càng mạnh mẽ hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu, đúng như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

60 năm trước, một trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã tạo tiền đề cơ bản để một Hiệp định Genève được ký kết, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng này cũng là nền tảng để Việt Nam có miền Bắc hòa bình, bắt đầu thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 21 năm sau này.

Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng; là kết tinh những giá trị vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam: tinh thần đoàn kết, niềm tin vững bền, ý chí quật cường, sẵn sàng chịu đựng hy sinh gian khổ...

Và một điều vô cùng quan trọng, chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã làm nên một Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển không ngừng về mọi mặt, từ kinh tế - xã hội, đến ngoại giao, hợp tác quốc tế, an ninh, chính trị... ngày hôm nay.

Ôn lại thiên sử hào hùng của cả dân tộc, nghiêng mình trước những đóng góp, hy sinh của những thế hệ người Việt Nam đi trước, người Việt Nam hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ và làm sáng mãi những giá trị truyền thống năm xưa, đồng thời tiếp tục xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh hơn.

60 năm trước, Việt Nam phải chống giặc ngoại xâm. Nay, phải chống đói nghèo và tụt hậu, chống những “ung nhọt” đang hình thành sau hành trình 30 năm Đổi mới, là tham nhũng, lãng phí, là tinh thần đoàn kết và niềm tin đang bị mai một...

Đầu năm 2012, khi Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng được ban hành, một luồng sinh khí mới cho sự nghiệp Đổi mới đã tiếp tục được thắp sáng, nhằm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Sự nghiệp Đổi mới còn được nhấn mạnh trong hàng loạt văn bản, chính sách khác, khi Đảng và Chính phủ nhất quán quan điểm tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền kinh tế…

Trong công cuộc Đổi mới này, tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa lại được nhắc tới như là một bài học còn vẹn nguyên tính thời sự. Tinh thần quật cường ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà năm xưa nhờ đó, Việt Nam đã thắng Pháp, thắng Mỹ, sẽ một lần nữa được thắp sáng để giúp Việt Nam thắng đói nghèo, thắng tư duy chậm đổi mới và thắng trong công cuộc hội nhập ngày càng trở nên sâu rộng và toàn diện hơn.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%