Quy chế công bố thông tin trong doanh nghiệp

Quy chế công bố thông tin trong doanh nghiệp

(ĐTCK) Xin hỏi quy chế công bố thông tin trong doanh nghiệp là gì và bao gồm những nội dung gì? Doanh nghiệp có phải trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế này không?

Ông Lê Trung Dũng, Chuyên viên tư vấn Quản trị doanh nghiệp, phụ trách công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư qua Cổng thông tin trực tuyến Ezsearch, CTCP Chứng khoán FPT:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Nghị định 71/2017/NĐ-CP về tổ chức công bố thông tin: “Công ty đại chúng phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn”.

Quy chế công bố thông tin có thể hiểu là văn bản nội bộ do công ty ban hành, tập hợp các nguyên tắc, quy định, quy trình về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trên cơ sở tuân thủ quy định về công bố thông tin tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn (Thông tư số 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy chế công bố thông tin của Sở GDCK…).

Hiện tại, chưa có văn bản nào hướng dẫn về nội dung trong quy chế công bố thông tin gồm những gì. Tuy nhiên, trên cơ sở quy định của pháp luật, nội dung của quy chế công bố thông tin có thể bao gồm nguyên tắc công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin, đối tượng công bố thông tin, các trường hợp phải công bố thông tin định kỳ, bất thường, các trường hợp phải công bố thông tin theo yêu cầu; trách nhiệm và phối hợp của các phòng, ban có liên quan trong công tác công bố thông tin…

Quy chế công bố thông tin sẽ do Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành, phù hợp với quy định tại Điểm l, Khoản 2, Điều 149, Luật Doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền của Hội đồng quản trị: “Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác”.

Theo quy định hiện nay, quy chế này không phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021