PXA: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 24 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Và một số nội dung khác.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%