PVA: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Nội dung họp:                  
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua việc chi trả thù lao năm 2015 và  Dự toán thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và BKS;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021