PSG: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PSG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 02/07/2021. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%