POM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Thép Pomina (POM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 7/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 26/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện đại chúng theo luật định.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các vấn đề cần biểu quyết;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị mãn nhiệm trong nhiệm kỳ.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021