MFS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (MFS- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến được tổ chức vào ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế  hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ  và chi trả cổ tức năm 2015 và kế  hoạch năm 2016;
+ Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ  đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

VNIndex

943.82

-2.65 (-0.28%)

 
VNIndex 943.82 -2.65 -0.28%
HNX 136.46 -0.67 -0.49%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%