MCC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

 

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (MCC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào lúc 7h 30 ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

+  Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015.
+  Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
+  Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.
+  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
+  Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2015 và phân phối lợi nhuận.
+  Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+  Bầu cử HĐQT và BKS;
+  Các vấn đề khác.

b. Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:
- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
- Hình thức thanh toán: trả bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện:  31/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP gạch ngói Cao cấp, thời gian kể từ ngày 31/03/2016. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%