MBG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương Mại Việt Nam (MBG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Bản kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty;
+Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2015;
+ Một số vấn dề khác liên quan.

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%