Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  9 giờ sáng ngày 12/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quí, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
+     Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015.
+     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
+     Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2016.
+     Dự kiến mức chi cổ tức năm 2016, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
+     Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.