Tình hình tài chính của Cotec Land đang có khá nhiều vấn đề phức tạp

Tình hình tài chính của Cotec Land đang có khá nhiều vấn đề phức tạp

Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Cotec Land

Sau kiểm toán, nhiều chỉ số tài chính kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (mã CLG, sàn HoSE) đã bị đảo lộn so với báo cáo tài chính tự lập trước đó. Ngoài ra, báo cáo kiểm toán có ý kiến nhấn mạnh thể hiện sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty này.

Theo đó, doanh thu hợp nhất sau kiểm toán là 155 tỷ đồng, giảm 1% so với trước kiểm toán; lợi nhuận gộp sau kiểm toán là 19,3 tỷ đồng, giảm 174% so với trước kiểm toán; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là âm 208,4 tỷ đồng, giảm 52% so với trước kiểm toán.

Với công ty mẹ, doanh thus au kiểm toán là 149,5 tỷ đồng, giảm 3%; lợi nhuận gộp sau kiểm toán là 16,8 tỷ đồng, giảm 211%; lợi nhuận sau thuế là âm 198 tỷ đồng, goảm 56% so với trước kiểm toán.

Giải thích về lý do thay đổi các số liệu sau kiểm toán, Công ty cho biết, các số liệu doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế giảm do Công ty phải bổ sung giá vốn và các khoản trích lập dự phòng.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, kiểm toán viên cũng có đưa ra ý kiến ngoại trừ khi cho biết, tại thuyết minh số V.3, trả trước cho người bán ngắn hạn, kiểm toán viên chưa nhận được thư xác nhận của khách hàng với số tiền 29,6 tỷ đồng.

Với các số liệ có tại Tập đoàn tại thời điểm kiếm toán, kiểm toán viên không thể xác định được tính đúng đắn của số liệu này ghi trên sổ kế toán bằng các thủ tục kiểm toán khác.

Tại thuyết minh số V.14 – phải trả người bán ngắn hạn, kiểm toán viên cũng chưa nhận được thư xác nhận của khách hàng với số tiền là 96,2 tỷ đồng.

Theo đó với số liệu có được, kiểm toán viên cho biết cũng không thể xác định được tính đúng đắn của số liệu này bằng các thủ tục kiểm toán khác.

Do các hạn chế nêu trên, kiểm toán viên cho biết không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của các vấn đề đó đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ý kiến nhấn mạnh cho biết hiện tại Tập đoàn đang bị các ngân hàng phong tỏa tài khoản.

Cụ thuế TP.Hồ Chí Minh đang cưỡng chế việc nộp thuế với số tiền nợ thuế lâu năm là 22,6 tỷ đồng. Bảo hiển xã hội, bào hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp chậm nộp tại ngày 31/12/2019 là hơn 6 tỷ đồng.

Tập đoàn đang thực hiện tái cơ cấu tài chính, Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn quan trọng và nhân sự đã giảm sút đáng kể. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tại Thuyết minh số VI.7m Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec) – là công ty mẹ của Tập đoàn – đã thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phàn của mình đã gọp tại Công ty cho một đơn vị khác. Hiện nay, các bên đang tiến hành đàm phán để thực hiện thỏa thuận trên.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%