Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại 6 công ty niêm yết

Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại 6 công ty niêm yết

(ĐTCK) Một điểm mới đáng chú ý tại dự thảo lần 2 Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty, áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên sở GDCK (thay thế Thông tư 121/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng), mà UBCK vừa công bố lấy ý kiến các thành viên thị trường, là thành viên HĐQT của một công ty niêm yết không được đồng thời là thành viên HĐQT của 15 công ty, trong đó tối đa 5 công ty niêm yết…

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, một điểm mới nữa tại dự thảo Thông tư là trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên HĐQT, HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT theo trình tự bổ nhiệm tại điều lệ công ty.

Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế phải được thực hiện tại ĐHCĐ gần nhất. Công ty phải triệu tập ĐHCĐ để phê chuẩn tất cả thành viên HĐQT được bầu thay thế nếu tổng số lượng thành viên HĐQT được bổ nhiệm tạm thời đạt quá 1/3 số lượng thành viên HĐQT của công ty.           

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%