ITA: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt  động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và  Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

914.8

-6.25 (-0.68%)

 
VNIndex 914.8 -6.25 -0.68%
HNX 134.1 0.06 0.04%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021