HDO: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Hưng Đạo Container

Mã chứng khoán: HDO 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Tp.HCM (địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua nội dung các tờ trình.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

VNIndex

1,129.45

-1.55 (-0.14%)

 
VNIndex 1,129.45 -1.55 -0.14%
HNX 227.77 3.75 1.65%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%