FCM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Mã chứng khoán: FCM 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 12/06/2020

-  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

-  Nội dung họp: Đại hội thông qua:                  

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến phân phối thù lao năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%