DXV: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng (DXV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  15 Lê Hồng Phong – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng – Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

- Nội dung họp:

       + Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Ngân sách năm 2015 và mục tiêu Ngân sách năm 2016;
       + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiếm toán;
       + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
       + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
       + Và một số công việc khác.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%