Doanh nghiệp có phải đăng tải sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát?

Doanh nghiệp có phải đăng tải sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát?

(ĐTCK) Năm nay, công ty tôi bầu nhiệm kỳ mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, như vậy có phải đăng tải sơ yếu lý lịch các ứng viên lên website, hay công bố thông tin hay không?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên Tư vấn quản trị doanh nghiệp phụ trách EzGSM  (Đại hội đồng cổ đông trực tuyến), Công ty cổ phần Chứng khoán FPT:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng - Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

“Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;

- Trình độ chuyên môn;

- Quá trình công tác;

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có)”.

Quy định về việc đăng tải thông tin có liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự.

Do đó, trong thông báo mời họp gửi bằng phương thức đảm bảo cho cổ đông, doanh nghiệp cần chỉ rõ đường dẫn đăng tải tài liệu của cổ đông và trong trường hợp xác định được trước ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần đăng tải sơ yếu lý lịch lên website công ty để tạo điều kiện cho cổ đông tìm hiều thông tin về ứng viên, qua đó lựa chọn được chính xác người có đủ năng lực, trình độ tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%