DLG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Gia Lai, Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông trên thư mời ĐHCĐ.
- Nội dung họp:
+  Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+  Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2015;
+  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

938.43

-8.04 (-0.86%)

 
VNIndex 938.43 -8.04 -0.86%
HNX 135.31 -1.82 -1.34%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%