DLC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Du lịch Cần Thơ (DLC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 07/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 – 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021