DAT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản

- Mã chứng khoán: DAT

- Mã ISIN: VN000000DAT8

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển thủy sản. Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

- Nội dung lấy ý kiến: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nguồn chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

VNIndex

1,488.04

2.85 (0.19%)

 
VNIndex 1,488.04 2.85 0.19%
HNX 458.4 2.59 0.57%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%