Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nấm thương phẩm và dược liệu, diện tích 500 ha.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nấm thương phẩm và dược liệu, diện tích 500 ha.

Đà Nẵng: Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ.

Theo đó, để chính sách cho nông nghiệp hữu cơ thực sự lan tỏa, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm hữu cơ khác thuộc thẩm quyền quản lý và hoạt động của các tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn đúng quy định pháp luật; đồng thời tham mưu UBND Thành phố lồng ghép chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ; hướng dẫn lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Sở Công thương Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với sản xuất kinh doanh (bao gồm cả xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại) có quy mô công nghiệp đối với sản phẩm hữu cơ thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định; lồng ghép, hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu để hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm hữu cơ.

UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, thông tin, các hội, tổ chức nghề nghiệp phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; tham gia đào tạo, tập huấn, giám sát việc sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đúng quy định; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện; mọi khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nấm thương phẩm và dược liệu, diện tích 500 ha.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%