D2D: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2014.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Golden Palace, số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

+ Thông qua chi trả cổ tức năm 2013 và phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2013.

+ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

+ Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2014.

+ Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

+ Các nội dung khác (nếu có)

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%