CTX: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp dự kiến:                    

+ Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động 2015 của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo hoạt đông của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Một số nội dung khác

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%