CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT – HOSE)

CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT – HOSE)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Grand TP.Vũng Tàu.

Nội dung họp: Thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Báo cáo thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021