CTCP Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 09/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.91

-3.54 (-0.28%)

 
VNIndex 1,248.91 -3.54 -0.28%
HNX 292.9 -2.63 -0.9%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021