CTCP Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 27/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021

Địa điểm thực hiện: Đại hội trực tuyến.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,252.68

-6.02 (-0.48%)

 
VNIndex 1,252.68 -6.02 -0.48%
HNX 294.64 -2.15 -0.73%
UPCOM 80.42 -0.58 -0.72%