CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF - UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn InterContinental Sài Gòn, số 82 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Nội dung họp:

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017;

+ Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018;

+ Chọn đơn vị kiểm toán  độc lập năm 2018;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%