CTCP Môi trường Sonadezi (SZE – UpCoM)

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;

+Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+Thông qua tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Báo cáo về họat động của Ban kiểm soát năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2015-2020);

+Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ I (2015-2020) và  định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2020-2025);

+ Công tác nhân sự;

+ Một số nội dung khác

VNIndex

988.69

-5.5 (-0.56%)

 
VNIndex 988.69 -5.5 -0.56%
HNX 147.15 -1.03 -0.7%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%