CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau           

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

919.84

-1.21 (-0.13%)

 
VNIndex 919.84 -1.21 -0.13%
HNX 133.36 -0.68 -0.51%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%