CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco (VES – UpCoM)

CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco (VES – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

Nội dung họp:  

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VNIndex

999.31

-3.77 (-0.38%)

 
VNIndex 999.31 -3.77 -0.38%
HNX 146.9 -0.8 -0.54%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021