CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (ICF – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%