CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (CDH - UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng – Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ  chức và hoạt động Công ty;

+ Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ  của Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%