CTCP Cấp nước Gia Định (GDW – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 17/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM.           

Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;

* Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;

* Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017;

* Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

* Trình thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách;

* Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (lần thứ 6);

* Trình thông qua Quy chế quản trị  Công ty năm 2018;

* Báo cáo việc miễn nhiệm và  bầu cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);
(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 07/04/2018).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%