CSM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 04 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát;

+ Kết quả hoạt động kinh doanh 2013: Phân phối lợi nhuận;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014;

+ Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014;

+ Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%