Công ty đại chúng phải xây dựng xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty đại chúng phải xây dựng xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty

(ĐTCK) Công ty đại chúng có bắt buộc phải xây dựng xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty trình đại hội cổ đông thông qua không?

Trả lời:

Theo Điều 7, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng - Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

“1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty.”

Như vậy việc xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty là bắt buộc đối với công ty đại chúng. Cụ thể, theo quy định tại khoản 4, Điều 15, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 7, Nghị định này”

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty, do vậy, các công ty đại chúng nên chú ý nắm bắt để xây dựng quy chế cho phù hợp, kịp thời trên cơ sở: Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP… điều lệ công ty và tham chiếu mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có) để trình đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%