Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE)

Thời gian thực hiện: 29/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018

Địa điểm thực hiện: Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.     

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt  động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021