Công ty cổ phần Xây dựng số 5 (SC5- HOSE)

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ -  Phường 9 - Quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

+     Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+     Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.

+     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

+     Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

+     Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.

+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

919.93

-1.12 (-0.12%)

 
VNIndex 919.93 -1.12 -0.12%
HNX 133.17 -0.87 -0.65%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%