Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (VTX– UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại số 80-82 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

Nội dung họp:

+ Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và  Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông (nếu có).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%