Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL – HNX)

Thời gian thực hiện: 19/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018; Sửa điều lệ; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%