Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL – HNX)

Thời gian thực hiện: 19/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018; Sửa điều lệ; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021