Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG – HOSE)

Thời gian thực hiện:  Ngày 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Bến Thành (REX) – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%